Hoofdlijnen van het actuele SOB beleid

Doelstelling

Het aanbieden van cursussen in de Nederlandse taal en cultuur aan nieuwkomers in Amsterdam (West), in kleine groepen, op verschillende niveaus, met veel individuele aandacht. De cursussen van het SOB zijn breder opgezet en gaan dieper dan het reguliere aanbod van het Stadsdeel in het kader van het inburgeringstraject. Het SOB biedt aan mensen met een baan de gelegenheid om de lessen te volgen op twee avonden per week. De cursisten kunnen veel langer de lessen volgen (maximaal drie jaar), zodat ook mensen die het inburgeringsexamen met succes hebben afgerond hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur kunnen verdiepen. We leggen de nadruk op het emancipatoire karakter van het onderwijs, zodat cursisten redzamer, zelfstandiger en mondiger worden.

Afstemming met de gemeente Amsterdam/Stadsdeel West en de reguliere taalaanbieders

Het aanbod van het SOB speelt een belangrijke rol in het flankerend welzijnsbeleid (Taalbeleid) van het Amsterdam West en krijgt daar ook veel waardering. Wij vinden het belangrijk dat ons aanbod aansluit op de vraag van de nieuwkomers in Amsterdam en een duidelijke, herkenbare plaats heeft in het totale aanbod van NT2 in Amsterdam (West).

Het bestuur wil dan ook regelmatig van gedachten wisselen met de verantwoordelijke ambtenaren en met vertegenwoordigers van de taalaanbieders in het reguliere inburgeringstraject. Ook het ontwikkelen van een nieuw aanbod ( b.v. van conversatielessen) heeft onze aandacht.

Doelgroep

Door subsidie van de gemeente Amsterdam wordt het SOB in staat gesteld om de lessen aan te bieden tegen een relatief laag bedrag, waardoor ook de nieuwkomers met een laag inkomen de lessen kunnen volgen. Wij vinden dat heel belangrijk, want voor deze doelgroep is het SOB ruim dertig jaar geleden ontstaan.

In de huidige tijd wordt het cursistenbestand gevormd door zowel hoog als laag opgeleide mensen, met verschillende niveaus van kennis van de Nederlandse taal. Dat stelt extra eisen aan de samenstelling van de lesgroepen en aan de vaardigheden van de lesgever. Het SOB wil daarom goed samenwerken met de ABC-Alliantie in Amsterdam West, die de lesgevers kan ondersteunen en trainen in die vaardigheden.

Vrijwilligers

Het SOB werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zowel de lesgevers, de teamcoördinatoren als de bestuursleden verrichten hun werk tegen een kleine vrijwilligersvergoeding. In 2016  bedraagt die vergoeding € 15,00 (voor coördinatoren €20,00) per gewerkte maand. Bovendien worden de reiskosten vergoed volgens GVB-tarief.

Die vrijwilligers zijn afkomstig uit veel sectoren van de samenleving en verschillen in leeftijd, afkomst, geloof, etc. Hoewel enkele lesgevers een onderwijsachtergrond hebben, is voor ons een relevante opleiding van minder belang dan enthousiasme, motivatie en affiniteit met de doelgroep.

Beleid

Sinds 2013 is het SOB gevestigd in een pand aan de Borgerstraat nr. 52A. In dit pand zijn vijf leslokalen van verschillende grootte beschikbaar voor 5 lesgroepen per dagdeel. Ieder van de vijf teams geeft op twee dagdelen per week les aan dezelfde vijf groepen van gemiddeld 8 à 10 cursisten.

Bij een volledig aanbod kan dus aan 200 à 250 cursisten les worden gegeven. Helaas is zo’n volledig aanbod niet haalbaar. Het knelpunt daarbij is de beschikbaarheid van lesgevers. Het is niet eenvoudig om geschikte, gemotiveerde mensen te vinden die bijna voor niks gedurende 40 weken per jaar willen lesgeven. De gemiddelde tijdsinvestering is zo’n 10 à 12 uur per week te besteden aan voor voorbereiding van de lessen, lesuren en bijkomende werkzaamheden.

Nog moelijker is het om die mensen te houden. De oudere lesgevers moeten soms stoppen door problemen met de gezondheid. De jongere lesgevers, die meestal tijdelijk werkloos zijn, krijgen problemen met de uitkeringsinstantie i.v.m. beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Hierdoor worden zij soms gedwongen te stoppen met een zeer zinvolle tijdsbesteding die goede werkervaring oplevert. Het SOB-bestuur wil proberen de betreffende instanties te beïnvloeden om meer ruimte te bieden aan werklozen om les te kunnen geven bij het SOB, zolang zij niet in aanmerking komen voor een vaste baan elders. In dit verband heeft het SOB ook de ANBI-status aangevraagd en inmiddels gekregen.

Werving van cursisten

Het SOB ontplooit geen wervingsactiviteiten: door onze ervaring van meer dan 3 decennia hebben wij een goede naam en veel vertrouwen opgebouwd. Via mond tot mond reclame stromen cursisten nog steeds in groten getale toe. Hierdoor zijn er nog steeds wachtlijsten, die hopelijk in 2016 weggewerkt kunnen worden.

Het SOB ontvangt geen subsidie in het kader van de Rijksregeling voor Basiseducatie. Toch is het lesgeld laag, dankzij subsidies van de gemeente Amsterdam en donaties. Voor meer inzicht in de verantwoording van de financiën zie onderstaande beknopte jaarrekening van 2017:

 

JAARREKENING Stichting KOBA / SOB 2017
     
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017  WERKELIJK   BEGROOT 
BATEN    
Ontvangen lesgelden 31.453              30.000
Donaties en renteopbrengst 491                   310
Subsidie gemeente Amsterdam (Stadsdeel West) 39.425              39.425
Incidentele subsidie digitale middelen 23.000                        -
Onttrekking voorzieningen 11.275                        -
Totaal baten 105.644              69.735
LASTEN    
Toevoeging voorzieningen 6.500                2.000
Vrijwilligersvergoedingen 13.901              15.000
Huisvestingskosten 46.323              39.675
Organisatiekosten 4.891                3.293
Digitale leermiddelen 25.215                        -
Kosten scholingsactiviteiten 6.555                6.442
Diverse kosten 2.714                3.325
Totaal lasten                   106.098              69.735
Resultaat                          -455                        -
     
Toelichting:  De subsidie van de gemeente verstrekt op basis van het gemiddeld aantal 
cursisten dat is opgenomen in het Activiteitenplan 2017. Dat aantal is ruim gehaald.  
De hogere huisvestingskosten komen ten laste van de voorzieningen.  
Het negatieve resultaat wordt in mindering gebracht op het Besteedbaar vermogen.
     
BALANS per 31-12-2017 31-12-2016
ACTIVA    
Liquide middelen 25.471              30.704
Vooruitbetaald c. q nog te ontvangen 2.099                2.194
 Totaal activa  27.570              32.898
PASSIVA    
Besteedbaar vermogen 21.406              19.426
Resultaat boekjaar -455                    169
Voorzieningen Inventaris en Onderhoud pand 3.751                8.526
Nog te betalen c.q. vooruitontvangen 2.867                4.777
 Totaal passiva  27.570              32.898